About Anakpawis Party-list

APLOGOHIGRES

ANG PARTYLIST NG MASA:
ng mga mga manggagawa, magsasaka at manggagawang bukid, maralitang lungsod, mangingisda, drayber, karaniwang empleyado, at ng lahat ng nakikiisa sa ating mga mithiin.

LUPA TRABAHO SAHOD PANINIRAHAN KARAPATAN IPAGLABAN!

 

PROGRAMA ng PAGKILOS

1. ISULONG ang pag-unlad ng ekonomiya na umaasa-sa-sarili sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Tunay na Repormang Agraryo at Pambansang Industriyalisasyon;

2. ITAGUYOD ang karapatan ng mamamayan sa kabuhayan, makatarungan at nakabubuhay na sahod at sa pag-oorganisa;

3. IGIIT ang karapatan ng mga magsasaka sa lupa. Itaguyod ang soberanysa sa pagkain at sapat at maunlad na produksyon;

4. IPAGTANGGOL ang karapatan ng mga mangingisda sa likas na yaman ng karagatan at pangisdaan;

5. ITAGUYOD ang karapatn ng mamamayan sa disenteng pabahay at kabuhayan, at ipagtanggol sila laban sa demolisyon at dislokasyon;

6. ITAGUYOD ang makabayan at siyentipikong kultura at ang batayang karapatan ng mamamayan sa libreng edukasyon;

7. IPAGLABAN ang karapatan ng kababaihan at ng mga bata laban sa diskrimansyon at lahat ng anyo ng pang-aabuso at pagsasamantala;

8. ITAGUYOD ang karapatan sa pagpapasya-sa-sarili ng Bangsa Moro, Kordilyera at iba pang pambansang minorya;

9. BIGKISIN ang pagkakapatiran at tulungan ng mga progresibong samahan at partido ng mga manggagawa at magsasaka sa buong mundo;

10. IPAGTANGGOL ang karapatan ng sambayanan laban sa anumang dayuhang panghihimasok, dominasyon at kontrol.

 

NAGLILINGKOD SA SAMBAYANAN

Ang ANAKPAWIS ay itinatag noong Enero 23, 2002 bilang pambansang partido na ang layunin ay isulong ang makabayan at demokratikong mithiin ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, pambansang minorya, maralita sa lungsod at nayon at iba pang aping sektor ng lipunang Pilipino.

Isa sa nangungunang party-list sa kasaysayan ng halalan, ang ANAKPAWIS ay opisyal na kinilala ng COMELEC noong Disyembre 30, 2003. Sa una nitong paglahok sa halalang 2004, nanalo ang ANAKPAWIS ng dalawang pwesto sa Kongreso sa katauhan ng yumaong lider-obrero na si Crispin “Ka Bel” Beltran at lider-magsasaka na si Rafael “Ka Paeng” Mariano.

Sa Kongreso, nakapaghain na ang ANAKPAWIS ng maraming panukalang batas at resolusyon at nakapagpatupad ng mahahalagang proyekto sa iba’t ibang dako ng bansa. Kabilang dito ang Genuine Agrarian Reform Bill (GARB), P125 across-the-board dagdag na sahod, P6,000 dagdag na sweldo sa mga kawani, pagbasura sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, pagbasura sa Oil Deregulation Law, na lahat ay naaayon sa interes ng masang anakpawis.

Dahil ang mga kinatawan ng ANAKPAWIS ay tunay na nagmula sa masa, nananatili itong matatag at mariin sa paninindigan para sa sambayanan.

 

ANG TINIG NG MASA sa larangan ng pambansang pulitika.

IPAGTANGGOL ANG KARAPATAN AT KABUHAYAN. Sumapi sa Anakpawis Partylist!

Sinumang may edad 18 taon pataas ay maaaring sumapi sa Anakpawis matapos tanggapin ang Programa at Konstitusyon nito.

Maaaring itayo ang mga tsapter ng Anakpawis sa mga komunidad, pabrika, bukid, paaralan at barangay, saanmang mayroong 15 kasapi.

Para sa mga katanungan makipag-ugnayan sa Chapter Coordinator sa inyong lugar.

Anakpawis 2016 Polyeto.

Anakpawis 2016 Polyeto.

 

Be the first to comment on "About Anakpawis Party-list"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*